Školní řád je základní vnitřní norma organizace, která stanovuje vše podstatné pro řádný chod mateřské školy. Dále definuje vztahy subjektů přicházejících do styku v procesu vzdělávání a výchovy. Jedná se o vztahy mezi dětmi, zákonnými zástupci dítěte a pedagogy. Každá ze zúčastněných stran má svá práva i povinnosti.

Řediteli mateřské školy je uložena podle zákona č. 561/2004 Sb. § 30 odst. 1. (školský zákon) povinnost vydat školní řád, zveřejnit jej na viditelném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámit zaměstnance a informovat o jeho vydání zákonné zástupce dětí.

Školní řád upravuje

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovník
  • provoz a vnitřní režim školy
  • podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  • zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Školní řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

_DSC9586

Může vás zajímat