Do mateřské školy Montessori Ostrava přijímáme děti od věku.3 let během celého kalendářního roku. Prvním krokem je domluva návštěvy u nás na pracovišti ve Svinově či Mariánských Horách a to buď individuálně… a  nebo na Dnech otevřených dveří, které se konají: Matrosovova – Bílovecká.

Jakmile nám vyplníte formulář, brzy se vám ozveme s termínem společné schůzky či potvrdíme účast na Dni otevřených dveří. Toto setkání je zpravidla bez dětí, cílem je představit vám školku, její principy a zodpovědět vaše dotazy. Na místě zjistíte, zda-li naše instituce splňuje vaše představy a vy nám svěříte své dítě ke vzdělávání.

Posledním a nejdůležitějším krokem je seznámení se s vaším dítětem prostřednictvím adaptačního pobytu, který trvá obvykle 1-3 dny a je plně v naší režii, tedy nic neplatíte. Před adaptačním pobytem je nutno vyplnit PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLKY – naskenovaná žádost o přijetí.

Následuje vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do naší školky a podpis další dokumentace.

Formální zápis dle pravidel MŠMT je stanoven na 7.5.2024 od 14:00 – 16:30.

K zápisu je potřeba přinést vyplněnou přihlášku, na které váš pediatr potvrdí, že dítě absolvovalo potřebná očkování a je způsobilé k přijetí do školky. Můžeme přijmout pouze děti, které absolvovaly řádná očkování podle očkovacího kalendáře platného v České republice nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace. To se netýká dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2024 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitel školky na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.

Kritéria přijímání dětí během oficiálního zápisu jsou stanovena vnitřní směrnicí ředitele školy.

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ Montessori Ostrava rozhoduje ředitel po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií. Přednostně (nehledě na pořadí přihlášky) jsou do mateřské školy přijímány děti podle následujících kritérií. Kritéria jsou seřazena od nejvyššího bodového zhodnocení:

 • Děti se znalostí českého nebo anglického jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Děti s předcházející docházkou do Jeslí Montessori Ostrava
 • Děti, jejichž sourozenec/sourozenci se v době zápisu vzdělávají v systému škol Montessori Ostrava
 • Děti mladší 4 let (k 31.8.)
 • Děti s předchozí zkušeností s Montessori pedagogikou
 • Děti s pokročilou znalostí anglického nebo českého jazyka jako druhého jazyka
 • Děti, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné
  následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby
 • Pokud se kapacita školky (obou poboček) po vydání všech rozhodnutí nenaplní, přijímá školka zájemce v režimu: „Přihláška – schůzka se zákonnými zástupci – návštěva dítěte ve třídě – náhled smlouvy – podpis žádosti, vydání rozhodnutí a podpis smlouvy“ až do naplnění její kapacity.
 • Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
 • O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.
 • Při přijetí dítěte do MŠ se ředitel školy dohodne se zákonným zástupcem na rozsahu pobytu dítěte v MŠ včetně způsobu stravování.

Podmínky přijímacího řízení nabývají v platnost dnem 1.7.2023.

V případě dotazů prosím kontaktujte kancelář školky:

Jitka Palarčíková
Tel.: +420 739 527 100

E-mail: info@montessoriostrava.cz

Může vás zajímat