Filozofie mateřské školy Montessori

Motto: „V dítěti leží osud budoucnosti.“

Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.“

(Marie Montessori)

Montessori pedagogika je ucelený a propracovaný výchovně-vzdělávací systém, který ve svém konceptu respektuje vývojová období dítěte, vychází z potřeb dítěte, pomáhá rozvíjet jeho schopnosti a vnímání sebe i okolí. Pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Záměr mateřské školy

Mateřská škola Montessori Ostrava si stanovila své hlavní dlouhodobé priority, kterými se chce profilovat a ke kterým chce vést děti, navštěvující tuto mateřskou školu. K definovaným dlouhodobým cílům jsou v mateřské škole odpovídající materiální i personální podmínky. V souladu s touto strategií byl zpracován celý školní vzdělávací program a tímto směrem budou cíleny další aktivity v mateřské škole. Kromě uplatňování principů pedagogiky Montessori je jednou z hlavních priorit být ZDRAVOU mateřskou školou, čemuž také odpovídá vybavení školy.

Jaká je naše mateřská škola?

Respektující

Vedeme děti ke vzájemnému respektu a toleranci, ke vnímání a přijímání rozdílných osobních vlastností, schopností a názorů. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled, názory či chování.

Zdravá

V naší mateřské škole podporujeme zdravý rozvoj dítěte, a to jak aplikací pedagogiky Montessori, tak v celkovém přístupu se snažíme o naplnění všech fyzických, psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí. Děti vedeme k péči o vlastní zdraví a k uvědomění si hodnoty zdraví, a to přizpůsobeným denním režimem, stravováním, praktickými aktivitami vedoucí k péči o tělo a zdraví, ale zároveň poskytujeme dětem zdravé prostředí, neboť součástí vybavení naší školy jsou také čističky a pračky vzduchu, které dětem poskytují maximálně čisté prostředí zbaveno prachu a škodlivin.

Pohodová

Vytváříme dětem podmínky pro pocit bezpečí, klidu a pohody. Děti nepřetěžujeme množstvím organizovaných aktivit a kroužků, po náročnějších činnostech jim umožňujeme přiměřený odpočinek. Předcházíme konfliktům mezi dětmi, ty vzniklé řešíme společnou dohodou.

Otevřená

Spolupracujeme s rodiči dětí a mnoha dalšími institucemi. Vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které rozvíjejí a obohacují život dětí v mateřské škole. Učíme děti chovat se otevřeně, dotazovat se a svobodně vyjadřovat své názory a přání.

Hravá

Spontánní dětskou hru považujeme za nejvýznamnější činnost v mateřské škole. Program dětí organizujeme tak, aby byl dostatek času pro volnou hru dětí ve třídě i venku. Většina hraček i pomůcek ve třídách je dětem volně dostupná, vybírají si činnosti podle svých přání a představ. Hledáme netradiční hračky a pomůcky, blízké přírodě a rozvíjející fantazii dětí.

Kamarádská

Rozvíjíme přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je komunikovat bez zábran s dětmi i dospělými, učíme je naslouchat druhým. Spolupracujeme, respektujeme společná pravidla, pomáháme si navzájem.

Tvořivá

Rozvíjíme dětskou hravost a kreativitu ve všech podobách, a to nejen ve výtvarných, pracovních, hudebních a dramatických činnostech. Podporujeme u dětí tvořivé myšlení a samostatnost, nebojíme se netradičních nápadů. Hledáme nové aktivity, využíváme všech zajímavých nabídek a možností.

Ekologická

Vedeme děti k odpovědnému vztahu ke společenskému i přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Chceme společně poznávat, pomáhat, chránit a šetřit vše živé i neživé.

BENJA třída

Pro koho je třída určena?

 • Pro děti ve věku od 2 do 5 let

Základní popis:

 • Třída Benja je třída s koncepcí Montessori pedagogiky.
 • Prostor třídy je rozdělen na pomyslná centra aktivit.
 • Program třídy a denní režim je uzpůsoben Montessori pedagogice a pro práci dětí daného věku.
 • Novinkou v letošním školním roce je bilingvní výuka. Děti si osvojují základy angličtiny, fráze, slovní zásobu přirozeně během denního režimu.
 • Hlavním cílem je pomoci dětem v adaptaci na školní režim. Respektování potřeby řádu a stereotypu.
 • Náplní práce je vedení k samostatnosti, sebeobsluze, k péči o okolí a respektování pravidel Montessori systému.
 • Důraz je kladen na spontánní hru dětí, práci s Montessori pomůckami, pohyb a koordinaci, rozvoj smyslového vnímání a koncentraci, dále na poznávání přírody a okolí.
 • Dominantou programu je práce na elipse. Probíhá zde setkávání dětí, cvičení ticha a rovnováhy, která jsou velmi důležitým prostředkem k rozvoji soustředění a koncentrace.
 • Děti pracují v prostoru, který si sami vymezují, např. koberečkem nebo jmenovkou.
 • Součástí představování pomůcek jsou tzv. trojstupňové lekce, tvořené fázemi pojmenování, znovu poznání a aktivním ovládáním činnosti.
 • Třída má svou „ložnici“.

MONTE třída 

Pro koho je třída určena?

 • Pro děti ve věku od 3 do 6 let

Základní popis:

 • Třída MONTE je třída s aplikací Montessori pedagogiky v anglickém jazyce;
 • V letošním školním roce i zde probíhá bilingvní výuka s rodilou mluvčí. Děti si osvojují základy angličtiny, fráze, slovní zásobu přirozeně během denního režimu
 • Prostor třídy rozdělen na centra aktivit. Každé centrum tvoří systematicky vybrané pomůcky a prostorové uspořádání nábytku.
 • Hlavní náplní je soustředěná práce s Montessori pomůckami a jazykový rozvoj dítěte. Práce probíhá v tichu a klidu.
 • Program třídy je přizpůsoben svobodné volbě dítěte, tj. dítě má vždy na výběr z činností, kterých se může účastnit, a to jak v mateřském jazyce, tak v anglickém.
 • Dítě zde pracuje vlastním tempem, k činnostem se může vracet a opakovat je dle vlastní potřeby.
 • Dominantou programu je práce na elipse. Probíhá zde setkávání dětí, cvičení ticha a rovnováhy, která jsou velmi důležitým prostředkem k rozvoji soustředění a koncentrace
 • Děti pracují v prostoru, který si sami vymezují, např. koberečkem nebo jmenovkou
 • Součástí představování pomůcek jsou tzv. trojstupňové lekce, tvořené fázemi pojmenování, znovu poznání a aktivním ovládáním činnosti
 • Třída má svou „ložnici“.

 Společné znaky obou tříd

 • Obě třídy tvoří tzv. „připravené prostředí“ pro rozvoj dětské osobnosti individuality.
 • Ve třídách s dětmi v dopolední části pracují vždy dvě paní učitelky
 • Učitel je laskavý průvodce dítěte za poznáním, vytváří podnětné harmonické prostředí třídy, je zdrojem informací pro dítě, vzorem, prezentuje práci s Motessori pomůckami formou pečlivých ukázek.
 • V obou třídách je aplikován tzv. „respektující přístup“.
 • Třídy se řídí stanovenými pravidly, které přispívají k účinnosti vzdělávacího systému. Svoboda je vyvážena velkou mírou odpovědnosti za své jednání.
 • Prostory obou tříd jsou vybaveny specifickým nábytkem přizpůsobeným fyzickým rozměrům dětí a jejich potřebám. Barevné ladění stěn v obou třídách je zvoleno tak, aby navozovalo příjemnou a klidnou pracovní atmosféru.
 • Základní vybavení obou tříd tvoří Montessori učební pomůcky, které podněcují děti k činnosti, stimulují smysly, postupují v logické řadě a mají v sobě zabudovanou kontrolu správnosti. Děti tak jejich používáním získají určité dovednosti, zvláště při pochopení abstraktních představ.
 • Součástí vybavení tříd jsou také čističky a pračky vzduchu.
 • Každá z tříd má své sociální zázemí. V blízkosti obou denních místností (heren) se nachází umývárna a dětské toaletky. Jedna ze sociálních místností je také vybavena sprchou, kterou mohou děti využít. Každá z heren má tedy svou umývárnu a toaletky, které jsou přístupné jak ze šaten, tak herní části třídy.
 • Součástí každé třídy jsou také šatničky s botníky pro děti. Každé dítě dané třídy pak má své úložné místo označeno svou značkou.
 • K dennímu režimu v obou třídách také patří stravování. Pro tyto účely má každá třída vlastní kuchyňskou linku a společnou jídelnu s výdejnou jídla (jídelna bude využívána především pro stravování během oběda).
 • Kapacita každé třídy je max. 20 dětí.

Může vás zajímat