Montessori pedagogika je vzdělávací filozofie a metoda, vyvinutá italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori na začátku 20.století. Tato pedagogika se zakládá na zásadách individuálního, respektujícího a aktivního učení dětí, přičemž klade důraz na jejich celkový rozvoj – fyzický, intelektuální, emocionální a sociální.

Hlavními charakteristikami Montessori pedagogiky jsou:

1. Připravené prostředí: Třídy jsou speciálně navrženy a uspořádány tak, aby byla pro děti inspirující a stimulující. Materiály jsou organizovány tak, aby podporovaly individuální učení a objevování.

2. Svoboda volby: Děti mají možnost volby aktivit, kterým se chtějí věnovat.

3. Samostatnost: Děti jsou povzbuzovány k tomu, aby samy řídily svou učební činnost.

4. Smyslový rozvoj: Montessori pedagogika zdůrazňuje význam smyslového vnímání. Dětem jsou k dispozici speciální smyslové materiály, které jim pomáhají vnímat různé vlastnosti objektů.

5. Vzdělávání podle vývojových období: Montessori rozděluje dětství do určitých vývojových období, během kterých se děti zajímají o určité typy činností a dovedností. Učitelé se snaží nabídnout materiály a aktivity odpovídající těmto fázím.

6. Spolupráce a sociální interakce: V Montessori prostředí jsou děti různého věku ve stejné třídě. To podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a učení se od sebe navzájem.

7. Pozorování učitelů: Učitelé v Montessori prostředí jsou spíše průvodci. Sledují děti, pozorují jejich zájmy a potřeby a poskytují jim potřebné vedení.

8. Přirozený vývoj dovedností: Děti mají možnost objevovat koncepty a dovednosti samostatně, což podporuje jejich přirozený vývoj.

9. Vícejazyčnost a globální pohled: Montessori pedagogika klade důraz na výuku cizích jazyků a kulturního porozumění, což má pomoci dětem lépe se orientovat se ve světě.

Jaká je naše mateřská škola?

Respektující

Vedeme děti ke vzájemnému respektu a toleranci, ke vnímání a přijímání rozdílných osobních vlastností, schopností a názorů. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled, názory či chování.

Zdravá

V naší mateřské škole podporujeme zdravý rozvoj dítěte, a to jak aplikací pedagogiky Montessori, tak v celkovém přístupu se snažíme o naplnění všech fyzických, psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí. Děti vedeme k péči o vlastní zdraví a k uvědomění si hodnoty zdraví, a to přizpůsobeným denním režimem, stravováním, praktickými aktivitami vedoucí k péči o tělo a zdraví, ale zároveň poskytujeme dětem zdravé prostředí, neboť součástí vybavení naší školy jsou také čističky a pračky vzduchu, které dětem poskytují maximálně čisté prostředí zbaveno prachu a škodlivin.

Pohodová

Vytváříme dětem podmínky pro pocit bezpečí, klidu a pohody. Děti nepřetěžujeme množstvím organizovaných aktivit a kroužků, po náročnějších činnostech jim umožňujeme přiměřený odpočinek. Předcházíme konfliktům mezi dětmi, ty vzniklé řešíme společnou dohodou.

Otevřená

Spolupracujeme s rodiči dětí a mnoha dalšími institucemi. Vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které rozvíjejí a obohacují život dětí v mateřské škole. Učíme děti chovat se otevřeně, dotazovat se a svobodně vyjadřovat své názory a přání.

Hravá

Spontánní dětskou hru považujeme za nejvýznamnější činnost v mateřské škole. Program dětí organizujeme tak, aby byl dostatek času pro volnou hru dětí ve třídě i venku. Většina hraček i pomůcek ve třídách je dětem volně dostupná, vybírají si činnosti podle svých přání a představ. Hledáme netradiční hračky a pomůcky, blízké přírodě a rozvíjející fantazii dětí.

Kamarádská

Rozvíjíme přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je komunikovat bez zábran s dětmi i dospělými, učíme je naslouchat druhým. Spolupracujeme, respektujeme společná pravidla, pomáháme si navzájem.

Tvořivá

Rozvíjíme dětskou hravost a kreativitu ve všech podobách, a to nejen ve výtvarných, pracovních, hudebních a dramatických činnostech. Podporujeme u dětí tvořivé myšlení a samostatnost, nebojíme se netradičních nápadů. Hledáme nové aktivity, využíváme všech zajímavých nabídek a možností.

Ekologická

Vedeme děti k odpovědnému vztahu ke společenskému i přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Chceme společně poznávat, pomáhat, chránit a šetřit vše živé i neživé.