Den v naší mateřské školce

Když jedno video vydá za tisíc slov!

Jak u nás probíhá den?

Denní harmonogram každé z našich tříd se liší, a to v závislosti na specifikách výuky a odlišnostech třídních plánů. Harmonogram i časové údaje jsou pouze orientační.

_DSC9090

7:00 – 8:45

příchod dětí do školkyspontánní hry a činnosti – individuální práce s Montessori pomůckami

8:00

děti jsou rozděleny do jednotlivých tříd

8:45 – 11:30

postupné dokončení ranních činností 

hudebně pohybová chvilkarytmická a dechová cvičení, zpěv, pohybová činnost dětí (probíhají před dopolední svačinou – pohybové hry, hudebně pohybové hry, cvičební chvilky)

ranní kruhsetkání s dětmi, přivítání, cvičení ticha aj. (kolem 9 hod.)

výdej dopolední svačiny (přibližně v časovém intervalu od 9:00 – 9:30 hod.) – hygiena, sebeobsluha dětí, samostatná příprava svačiny na tác), dodržování společenských pravidel stolování a čistoty, úklid – zahájení a ukončení vychází vždy z individuálních podmínek třídy a potřebách dětí

řízená činnostdélka je přizpůsobena věku dětí, jejich koncentraci a zájmu, vychází ze vzdělávacího programu mateřské školy – dětem jsou předkládány činnosti z různých vzdělávacích oblastí ŠVP a dle TVP dané třídy, např. Montessori aktivity (lekce s Montessori pomůckami, elipsa), činnosti jazykové, rozvíjející poznání, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, rozumové, grafomotorické a činnosti utvářející matematické představy

příprava na pobyt venkusnaha o samostatné oblékání, získávání sebeobslužných dovedností, v případě potřeby při oblékání pomáhají učitelky

pobyt venku (zpravidla přibližně od 10:00 – 11:30 hod. – závisí na počasí ročního období, klimatických podmínkách, inverzi apod.) – v případě nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušenaaktivity na školní zahradě, sezónní činnosti (pohybové, environmentální, návaznost na výuku), vycházky do okolí mateřské školy – les, parky apod.

11:30 – 12:30

sebeobslužné a hygienické návyky, prostírání před obědem – podpora samostatnosti, procvičování správného držení lžíce a celého příboru, možnost výběru velikosti porce, jídlo je dětem vydáváno, sebeobsluha při odnášení nádobí, dodržování diet

výdej oběda – dle jednotlivých tříd, třída Benja (cca kolem 11:40, třída Monte cca 11:50 hod.)

12:30 – 13:00 

odchod dětí, které odcházejí po obědě (individuální doba odchodu je možná po předchozí domluvě s učitelkami), příprava k odpočinku a relaxaci na lehátku
 12:30 – 14:00 relaxační odpočinek – četba pohádky, knížky na pokračování, relaxační, odpočinkové a klidové činnosti na lůžku, klidové činnosti u stolečku v lehárně, sebeobsluha, převlékání, hygiena, dodržování stolování, skupina dětí se sníženou potřebou spánku má individuální program v herně – relaxaci, práce s příběhem, práce s montessori pomůckami, logické hry a úkoly atd.

výdej odpolední svačiny – dle jednotlivých tříd, zpravidla přibližně cca 14:15 – 14:45 hod., úklid po stolování, hygiena

14:15 – 17:00

odpolední spontánní hry a činnosti – dle jednotlivých tříd – individuální práce s dětmi, možnost realizace při vhodném počasí na školní zahradě, zájmové kroužky, v 16:00 hod. podle počtu dětí sloučení tříd, postupné odcházení dětí do 17:00 hod.

_DSC9217

Pozn.

  • I přes rámcový harmonogram je každý den ve škole jiný. Po vstupu do třídy si děti vybírají aktivity v některém z koutků podle svého zájmu, tím začíná jejich volná práce. Ráno začíná den komunikačním kruhem na elipse.
  • Během dopoledne zve tichý a příjemný tón děti „na elipsu“. Děti se postupně scházejí na elipse, tak jak ukončují svou práci. Než se sejdou všechny děti, je čas vyplněn chůzí po elipse a relaxační hudbou.
  • Děti se zklidní, soustředí se na sebe sama a tím jsou lépe připraveny na společné prožitky. Společně se děti přivítají, podělí se o své zážitky, radosti i trápení, přejí si dobré ráno a hezký den. Na elipse děti mohou recitovat, zpívat, pracovat na společném tématu, které vyplyne z potřeb a zájmů dětí. Probíhají zde oslavy svátků a narozenin. Také jsou zařazovány hry určené pro rozvoj sociálních vztahů a chování, hry na rozvoj komunikace.
  • Následně pokračuje volná práce s Montessori pomůckami nebo je zařazená řízená činnost – tyto činnosti jsou až do odchodu dětí ven, kde mají hlavně možnost uspokojit svou přirozenou potřebu pohybu. Zabývají se pozorováním přírody s důrazem na ochranu životního prostředí. Po obědě mají děti společnou relaxaci se čtením pohádek a příběhů a relaxační hudbou.
  • Děti odpočívají podle potřeby. Odpolední činnosti jsou věnovány výchově a kreativním činnostem (výtvarné, pracovní, hudební).

Může vás zajímat