Mateřská škola Montessori Ostrava je předškolním zařízením, které:

 • ve své koncepci výchovně vzdělávacího procesu aplikuje principy pedagogiky Marie Montessori a zároveň se snaží být také „Zdravou“ školou;
 • je zapsané v rejstříku škol a školských zařízení;

Montessori

Pedagogika Marie Montessori je alternativní výchovně-vzdělávací program, kterým začala před 100 lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Marie Montessori.

Tento systém v podstatě vychází ze zásad Jana Ámose Komenského, které jsou obohaceny o speciální, promyšlené pomůcky. Dítě se v tomto systému učí poznávat věci kolem sebe samého i svůj vnitřní svět. Získává přehled, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, vnitřní klid a rovnováhu, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání. Pedagogika Montessori je v celkovém rámci souladu s koncepcí zdravé školy (podrobněji v odkazu MONTESSORI PEDAGOGIKA).

IMG_7437-n

Zdravá škola

Princip zdravé školy respektujeme jak v přístupu k dětem, a to právě aplikací pedagogiky Montessori, tak v zajištění psychosociálních a materiálních podmínek pro zdraví a zdravý rozvoj dítěte. Obecně platí, že zdraví nelze chápat jen jako nepřítomnost nemoci, ale je důležité ho chápat jako komplexní, celkově dobrý subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který člověk prožívá v rovině fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tento pocit je relativní a každý jedinec ho dosahuje za jiných okolností a předpoklad. Zdraví je podmínkou hodnotného života jednotlivce, společnosti i celého světa.

Princip zdravé školy spočívá na třech základních pilířích:

 • 1) pohoda prostředí – věcného, sociálního, organizačního
 • 2) zdravé učení – smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům – zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, včasná diagnostika žáka, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení
 • 3) otevřené partnerství – škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce

Z hlediska zajištění prvního pilíře má škola speciální vybavení, jak pro stránce interiérové (nábytek, prostředí tříd), tak materiální. Škola má ve svých třídách čističky a pračky vzduchu.

_DSC9355

Princip zdravé školy aplikuje tyto zásady partnerského přístupu k dětem:

 • pozitivní přístup – schopnost vidět okolní svět reálně, ale z příjemnější strany, přistupovat k dítěti s důvěrou v jeho schopnosti a potencionální možnosti
 • individualizace – individuální přístup k dětem dle temperamentu, tempa práce, úrovně vědomostí a zkušeností, schopností a zájmů
 • svoboda – vedeme k pochopení podstaty svobody, která přináší i odpovědnost za vlastní rozhodnutí, činy a chování, možnost projevit svůj názor a poslouchat, co navrhují ostatní, dodržovat dohodnutá pravidla a hranice, která platí pro všechny stejně a tak usnadňují soužití lidí a vymezují hranice osobní svobody,
 • variabilita – možnost různých výsledků při použití různých postupů v různých předmětech a situacích
 • kooperace, spolupráce – souvisí se vzájemnou pomocí dětí, radou, obhajobou vlastního a přijetí cizího názoru, pěstování schopností sdílet, podílet se, pěstuje se také nenásilí a soucítění
 • hravost – podstatou je činnost dítěte, spoluúčast, aktivita
 • vlastní činnosti a aktivita – předpoklad zdravého rozvoje osobnosti, umožňuje budování vztahů učitele a žáka na příklad v dialogu, při diskuzi, při práci spojené s řešením problému, v zájmovém nebo projektovém vyučování
 • konstruktivistické pojetí učení – základem je vlastní činnost dítěte, dítě se na základě svých vlastních zkušeností, vědomostí a schopností podílí na konstrukcí svého vlastního poznání, je angažován v procesu, kdy hledá a objevuje, snaží se porozumět, řeší, kombinuje, koriguje názory, to má vliv na jeho sebevědomí, odpovědnost, samostatnost a vůli
 • smysluplnost a srozumitelnost veškeré školní práce – užitečnost toho, co se dozví, vede k prohloubení důvěry žáka v učitele, který mu pomáhá v orientaci ve světě, důležitá je blízká zkušenost a to, co může sám zvládnout, poznat, poměřit nebo zkusit
 • globální pojetí vzdělání – výuka v tematických celcích rozložených do vzdělávacích oblastí, vede k postupnému chápání souvislostí a návaznosti v systému formací, ale i k pochopení celistvosti světa a jeho problémů, místa člověka v něm a vzájemné provázanosti existence všeho, co dítě obklopuje, s čím se setkává ve světě dospělých

_DSC9586