Přemýšlení staví výše než dovednosti a znalosti, umí přemýšlet v souvislostech.

 • Samostatně myslí a uvažuje
 • Učí se pro život, učení má spojené se zvídavostí, s objevováním nového
 • Je zodpovědný za vlastní činy
 • Chyba je jeho přítel, učí ho, co příště udělat jinak
 • Respektuje názory i prostor druhých
 • Klade si otázky a nachází na ně odpovědi
 • Svobodně se rozhoduje v rámci dohodnutých pravidel
 • Učí se ze své vlastní potřeby

Přemýšlení staví výše než dovednosti a znalosti, umí přemýšlet v souvislostech.

 • Samostatně myslí a uvažuje
 • Učí se pro život, učení má spojené se zvídavostí, s objevováním nového
 • Je zodpovědný za vlastní činy
 • Chyba je jeho přítel, učí ho, co příště udělat jinak
 • Respektuje názory i prostor druhých
 • Klade si otázky a nachází na ně odpovědi
 • Svobodně se rozhoduje v rámci dohodnutých pravidel
 • Učí se ze své vlastní potřeby

Vzdělání vnímá jako užitečný nástroj k poznání světa.

 • Ví, že je sám zodpovědný za to, co se naučí
 • Ví, co mu přináší radost a uspokojení
 • Umí si naplánovat, co se naučí a hospodaří s časem efektivně
 • Čerpá podněty a inspiraci z prostředí

 Věří, že on sám je tvůrce svého vlastního života a i svět kolem sebe vnímá jakop živý organismus, který se neustále vyvíjí.

 • Když něco neví, hledá cesty a odpovědi
 • Ví, že jeho chování a volby mají dopad na celou komunitu
 • Ví, že jak bude planeta Země vypadat v budoucnu, záleží i na jeho volbách a rozhodnutích
 • Je empatický a rozumí svým emocím
 • Ví, že chybami se člověk učí
 • Uvědomuje si, že při svobodné činnosti lehce překonává překážky a problémy
 • Chybu chápe jako přirozený projev učení

 Zajímá se o sebe, o druhé a vůbec o život v celé jeho hloubce a šíři.

 • Váží si práce své i druhých
 • Učí se respektovat sám sebe, druhé i své okolí
 • Učí se řešit konflikty a neshody dohodou
 • Učí se sebereflexi
 • Cítí odpovědnost za sebe, za ostatní a za okolí

Může vás zajímat