Smyslová výchova

„Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výchova, která připravuje na správné vnímání všech detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování.“
(M. Montessori)

Smysly jsou podstatné pro celou představivost jedince, jejich prostřednictvím dítě poznává okolní svět, chápe jej a následně si na něj tvoří vlastní názor. Pro prohlubování vnímání a rozvoj smyslů je užíván pestrý smyslový materiál, který dítěti slouží jako klíč k diferenciaci různých předmětů, jejich srovnání, třídění či pojmenování.
Smyslová výchova tedy pomáhá dětem v předškolním věku rozvíjet a prohlubovat smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, čich a chuť a manipulaci s předměty. Smyslový materiál nemá nahrazovat předměty ze života, má sloužit jen jako klíč k rozlišování a pojmenování různých hledisek – například tvarů, barev, hmatových vjemů, délky a šířky apod.

Smyslová výchova

Citlivé smyslové vnímání umožňuje dětem jasněji vnímat skutečnost. Stejné a odlišné, sladěné a různorodé – to je vede také k toleranci a k pozitivním životním postojům. Vytváří si tak pevné základy pro intelektuální růst. Intelekt se formuje na základě konkrétních představ, pomocí kontaktu s prostředím a podrobným zkoumáním tohoto prostředí.
Dítě prochází cestou „ od uchopení k pochopení“ a čím je mladší, tím má důkladněji a aktivně poznávat materiální svět a mezilidské vtahy.

Dítě si získané zkušenosti ukládá a uchovává v paměti, nové vjemy přiřazuje k uloženým. Kolem 2,5 roku dítěte vzniká potřeba třídění poznaného, neboť dítě touží podrobněji prozkoumávat své prostředí. Je nezbytné vnést do myšlení řád a jasnost, rozvíjet umění odlišit podstatné od nepodstatného.

Může vás zajímat