Naše škola je postavena na vzájemné důvěře, spolupráci a komunikaci rodičů, dětí a učitelek, a proto spolu budeme vždy otevřeně komunikovat o všem. Rodiče mohou kdykoliv oslovit paní učitelky, či kteréhokoli zaměstnance a sdělit jim, co považují za důležité, aby komunikace a spolupráce školy s rodiči byla úspěšná. Aby vaše děti byly ve škole spokojené, dodržují stanovená třídní pravidla. Chceme, aby spokojenost byla vzájemná, proto bychom byli rádi, kdyby jistá pravidla dodržovali také rodiče.

_DSC9484

Pravidla pro rodiče

 • Rodiče respektují vytvořená pravidla školy (ale také vedou děti k tomu, aby respektovaly pravidla třídní).
 • Děti přicházejí do školy a odcházejí ze školy včas (v případě zpoždění pošlete SMS informaci)
 • Příchod dětí je ráno do 8.30 hod., odchod dětí je do 17.00 hod.
 • Absenci dítěte hláste formou SMS nebo telefonátem do ředitelny či třídní učitelce nejpozději do 7.30 hod. téhož dne.
 • Informujeme paní učitelku nebo ředitelky o každé změně zdravotního stavu a potížích dítěte nebo i jiných závažných skutečnostech.
 • Pokud potřebujete, aby dítě přišlo či odešlo v jiný čas, domluvte se na tom předem s třídní paní učitelkou.
 • Dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v přihlášce.
 • Školkovné a stravné plaťte včas.
 • Informujte školu o každé změně údajů nezbytných pro školní matriku. Je to důležité pro bezpečnost a ochranu zdraví dítěte.

Práva rodičů

Aby byla naše spolupráce školy a rodičů byla kvalitní, uvědomujeme si také práva rodiče, které naší zaměstnanci respektují.

Rodiče naší školy mají právo:

 • na informace týkající se vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte
 • po dohodě s třídní učitelkou účastnit se výchovně vzdělávacího procesu ve třídě
 • vstupovat do třídy za předpokladu, že nenaruší práci či soustředění dětí
 • nahlížet do individuálních záznamů dětí, týkajících se práce dětí s pomůckami Montessori
 • účastnit se společných setkání dětí a rodičů v MŠ
 • vyjadřovat se k významným rozhodnutím, týkajících se jejich dítěte
 • požádat o výjimečné změny při docházce dětí do MŠ ze závažných důvodů

Může vás zajímat

 

Aby se děti cítily ve škole co nejlépe a aby nám to ve třídách fungovalo, je potřeba, abychom všichni dodržovali stanovená pravidla.

V každé třídě u nás platí tato pravidla:

 • mluvíme potichu
 • chodíme pomalu
 • chováme se tiše
 • chováme se k druhým hezky (tak, aby to nebolelo)
 • vzájemně si nasloucháme
 • používáme slova „prosím“ a „děkuji“
 • vždy, když někam přijdeme, pozdravíme
 • vždy po sobě uklízíme – víme, že každá věc má své místo
 • s věcmi a pomůckami zacházíme opatrně

Může vás zajímat