Jazyková výchova

Jazyková výchova, vzdělávací oblast rozvoje jazyka pojímáme velice komplexně, a to jako rozvoj pregramotnosti dítěte. Snažíme respektovat soudobé pedagogické přístupy a trendy, které dnes chápou oblast rozvoje dětské řeči v tomto komplexním pojetí.
Je důležité si uvědomit, že rozvoj jazyka je sám o sobě velice komplexním procesem, který souvisí také s dalšími oblastmi. Rozvoj jazyka je podmíněn těmito faktory:

  • A) motorikou dítěte (zejména motorikou mluvidel)
  • B) vnímáním – percepce (zejména zrak, sluch)
  • C) myšlením
  • D) sociálním prostředím (výchovný styl, podnětnost prostředí)
Jazyková výchova

Dítě se učí jazyku dle prostředí, v němž vyrůstá. Je tedy důležité nabídnout mu dostatek podmětů v jeho vývoji tak, aby byla podpořena jeho vyjadřovací schopnost. Pro rozvoj slovní zásoby dětí, kulturu mluveného projevu, cvičení schopnosti vypravovat a popisovat lze využívat různé jazykové a hry a cvičení, které jsou běžně používány v mateřských školách.
Za nejdůležitější cvičení v komunikaci považujeme kultivovat a rozvíjet praktickou každodenní komunikaci mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými. Vzorem je také komunikace dospělých mezi sebou a směrem k dítěti.

Pro nácvik čtení používáme genetickou metodu. Děti se v mateřské škole přirozenou a nenásilnou formou seznamují s písmeny. Pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly, ke slovům přiřazují konkrétní předměty.
Výuka jazyka slouží od počátku také k poznávání světa, proto jsou pro děti již v mateřské škole připraveny slova a texty se zajímavými tématy, které dětem dávají smysl.

Pro začátek psaní je nejlépe vystihnout „explozi psaní“ – kdy dítě chce samo psát.
Zdokonalování jemné motoriky ruky probíhá v mateřské škole při práci se specifickými materiály. Materiály podporující rozvoj řeči a materiály k výuce čtení a psaní souvisí s materiálem ke kosmické výchově a navzájem se doplňují. Se čtením, psaním a výukou jazyka začínají děti v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní.

Může vás zajímat